ВВМУ-2017-0001

Изработка и доставка на  униформено облекло,  по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 1  –  „Изработка и доставяне обувки“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

 ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 2 – „Изработка и доставяне на конфекция – пуловери“за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 3 – „Изработка и доставяне на конфекция“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 4 – „Изработка и доставка на кожени изделия“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – „Изработка и доставяне на униформено облекло“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 05.04.2017г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 06.04.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

РЕШЕНИЕ-14.03.17 г.

ОБЯВЛЕНИЕ-14.03.17 г.

Техническа спецификация рег. №679 Позиция 1-14.03.17 г.

Техническа спецификация рег.№ 680 Позиция 2-14.03.17 г.

Техническа спецификация рег.№681 Позиция 3-14.03.17 г.

Техническа спецификация рег.№682 Позиция 4-14.03.17 г.

Техническа спецификация рег.№683 Позиция 5-14.03.17 г.

образец № 3-14.03.17 г.

образец № 4-14.03.17 г.

ОБРАЗЕЦ № 5-14.03.17 г.

образец № 6-14.03.17 г.

образец № 1-14.03.17 г.

образец № 2-14.03.17 г.

Документация-14.03.17 г.

образец ЕЕДОП-14.03.17 г.

опис на документите-14.03.17 г.

Договор проект-14.03.17 г.

Протокол 19.04.2017г.

Съобщение за отваряне на плик Ценови параметри 02.05.2017г.

Решение 1692 от 17.05.2017

Протокол 2 – 17.05.2017г.

Протокол 3 – 17.05.2017г

Решение 15.06.2017г.

Ценово предложение позиция 1-03.07.2017г.

Техническо предложение позиция 1 – 03.07.2017г.

ДОГОВОР позиция 1- 03.07.2017г

Ценово предложение позиция 3 – 03.07.2017г.

Техническо предложение позиция 3 – 03.07.2017г.

ДОГОВОР 2060 позиция 3 – 03.07.2017г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИЯ 5 03.07.2017

Техническо предложение позиция 5 – 03.07.2017

ДОГОВОР 2187 ИНТЕНТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ПОЗИЦИЯ 5 – 03.07.2017

КООПЕРАЦИЯ ВОЕННОИНВАЛД – гаранция за изпълнение на дог. 2060

КООПЕРАЦИЯ ВОЕННОИНВАЛИД Договор № 2060 – плащане м. 07.2017

ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД Договор № 2187 – плащане м. 07.2017

Изпълнен договор позиция 3

Изпълнен договор позиция 1 Кристиян шууз 11.08.2017г.

КРИСТИЯН ШУУЗ ЕООД Договор № 2004 – плащане м. 08.2017

КРИСТИЯН ШУУЗ ЕООД – гаранция за изпълнение на дог. 2004

ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД Договор № 2187 – плащане м. 09.2017

Изпълнен договор Интендантско обслужване ЕАД -12.12.2017г.

ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД- гаранция за изпълнение на дог. 2187 – 23. 06. 2017 Г.

Възложена поръчка 03.07.2017г.

Възложена поръчка 15.06.2017г.

Възложена поръчка 22.05.2017г.