ВВМУ-2017-0005

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на център за пилотиране на морски хеликоптер за мониторинг за нефтени разливи  

Номер-АОП: 9063151 /07.04.2017г.

Състояние на процедурата: прекратена

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 18.04.2017 г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите:19.04.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 07.04.2017г.

обява 07.04.2017г.

Информация 07.04.2017г.

3. Образец 1 – ЕЕДОП 07.04.2017г.

4. Образец 2 – Техническо-предложение (2) 07.04.2017г.

4.2. Приложение-1-към-Техническо-предложение 07.04.2017г.

5. Образец-3-Ценово-предложение 07.04.2017г.

6. Образец-4-Договор_проект 07.04.2017г.

съобщение за прекратяване -19.04.17