ВВМУ-2017-0007

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи

Номер-АОП:9063320/12.04.2017г.

Състояние на процедурата: отворена

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 20.04.2017 г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите:21.04.2017 г. от 09.00 ч. в гр. Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

инф. в профил на купувача 12.04.17г

Обява 12.04.2017г.

Техническа спецификация 12.0417г.

Информация 12.04.2017г.

3. Образец 1 – ЕЕДОП 12.04.17г.

4. Образец 2 – Техническо-предложение (2) 12.04.17г.

4.2. Приложение-1-към-Техническо-предложение 12.04.17г.

5. Образец-3-Ценово-предложение 12.04.17г.

6.Образец-4-Договор_проект 12.04.17г.

информация за удължаване на срока-21.04.2017г.

обява удължаване на срока-21.04.2017г.

протокол от класиране -25.04.2017г.

НАВИСИМ ЕООД дог. № 1077 – плащане м. 05.2017

договор Нависим ЕООД-25.05.017г.

приложение 1 към договор-25.05.2017г.

приложение 2 към договор-25.05.2017г.

приложение 3 към договор-25.05.2017г.