ВВМУ-2017-0010

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

Номер: ВВМУ-2017-0010

Номер-АОП: 9065784/30.06.2017г.

Състояние на процедурата: прекратена

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 10.07.2017г.    17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 11.07.2017г. от 11.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

техническа спецификация-30.06.2017г.

обява-30.06.2017г.

Информация за обява-30.06.2017г.

1.Титул и съдържание-30.06.2017г.

2.Указание-30.06.2017г.

образец №1-30.06.2017г.

образец № 2-30.06.2017г.

образец ЕЕДОП №3-30.06.2017г.

образец №4-30.06.2017г.

образец №5-30.06.2017г.

образец №6-30.06.2017г.

образец №7-30.06.2017г.

образец №8-30.06.2017г.

образец №9-30.06.2017г.

образец №10-30.06.2017г.образец

№11-30.06.2017г.

образец №12-30.06.2017г.