ВВМУ-2017-0016

ЗАКУПУВАНЕ НА УПОТРЕБЯВАН АВТОБУС ЗА НУЖДИТЕ НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т.2 от Закона за обществените поръчки – публично състезание

Краен срок за подаване на оферти: 13.11.2017г. до 17:00 часа

Дата, място и час на отваряне на офертите: 14.11.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обявление – 20.10.2017г.

образец №2-20.10.2017г.

ОБРАЗЕЦ №3-20.10.2017г.

образец №7-20.10.2017г.

образец ЕЕДОП-20.10.2017г.

решение – 20.10.2017г.

техническа спецификация – 20.10.2017г.

Документация-20.10.2017г.

образец № 4-20.10.2017г.

образец № 5-20.10.2017г.

образец № 6 – 20.10.2017г.

образец № 8-20.10.2017г.

образец №1-20.10.2017г.

съобщение за отваряне на ценово предложение -21.11.2017г.

протокол №1 – 21.11.2017г.

протокол №2 – 27.11.2017г.

протокол №3 – 27.11.2017г.

решение за класиране- 27.11.2017г.

договор Лазер Д ООД – 06.12.2017г.

приложения към договор – 06.12.2017г.

Изпълнен договор 21.12.2017г.

Възложена поръчка 06.12.2017 г.