ВВМУ-2017-0017

Обновяване и разширение  на  хардуерни модули и програмно осигуряване, обслужване и поддръжка на симулаторите  във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров

Вид на ОП: чл.79, ал. 1, т.3, буква В от Закона за обществените поръчки – Договаряне без предварително обявление

Дата и място  на провеждане на преговорите: 08.01.2018г.  в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение 21.11.2017г

Техническа спецификация 2907 от 16.08.17г-21.11.17г

Декларация 21.11.2017

Покана 21.11.17г

Оторизационно писмо 21.11.2017

Становище за осъществен контрол по чл.233 ЗОП- 16.01.2018г.

Прекратяване- 25.05.2018г

Решение за прекратяне-25.05.2018г