ВВМУ-2018-0007

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по следните обособени позиции:

Позиция І – Мебели

Позиция ІІ – Столове

Вид на ОП: – открита процедура – чл. 20, ал. 1, т.1, б.Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 11.07.2018г. – 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 12.07.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец № 1 – 05.06.18г.

образец № 2 – опис на документите – 05.06.18г

образец № 3 – 05.06.18г.

образец № 4 – 05.06.18г.

образец № 5 – 05.06.18г.

образец № 6- 05.06.18г.

образец на договор – 05.06.2018г

обявление – 05.06.2018г

решение – 05.06.2018г

Техническа спецификация 1508 – 08.05.2018г. – 05.06.2018г

MU4_2018 – 05.06.2018

Документация – 05.06.2018г.

ЕЕДОП – 05.06.2018г

Разяснение – 26.06.2018г

Протокол 1 – 17.07.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 07.08.2018г.

ДОКЛАД -16.08.2018г.

РЕШЕНИЕ – 16.08.2018г.

Протокол 3- 16.08.2018г.

Протокол 2 – 16.08.2018г.

Сключени договори 20.09.2018г

Договор позиция 1-20.09.2018

Договор позиция 2 -20.09.2018г

изпълнен договор столове

Изпълнен договор позиция № 1-25.06.2019 г.