ВВМУ-2018-0021

Организиране храненето във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“ от външен изпълнител на лица, които се осигуряват със безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки по условията на „Наредба № Н-5/02.04.2015г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки във Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия в мирно време

Вид на ОП: чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 07.12.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 07.12.2018г. от 09.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец-№-2- 26.11.2018г.

опис-на-документите – 26.11.2018г.г

Покана – образец – 26.11.2018г.

проект на договор – 26.11.2018г.

решение – 26.11.2018г.

техническа спецификация – 26.11.2018г.

техническо предложение – 26.11.2018г.

ценово предложение – 26.11.2018г.

ЕЕДОП-26.11.2018г.

Заповед МЗ № ОХ-1209 от 27.11.2017г. – 26.11.2018г.

решение за класиране – 11.12.2018г

доклад – 11.12.2018г

протокол СМАРТ СЕЛЕКШЪН ООД – 11.12.2018г (2)

протокол ЗАЛИВА 47-СП АД – 11.12.2018г

протокол ДЗУ ГЛ ООД – 11.12.2018г

договор-17.01.2019г

приложение към договор – 17.01.2019г.

възложена-поръчка-17.01.2019г

възложена поръчка – 17.01.2019г

Изпълнен договор – 24.03.2020 г.