ВВМУ-2019-0010

Изготвяне на проекти по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 1  – „Изготвяне на офертен проект на катер за подводни изследвания и технологични операции“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 2 –  „Изготвяне на идеен проект на изследователска лаборатория за подводни технологии“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 27.06.2019 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 28.06.2019 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239,

e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец №3 Техническо предложение -06.06.2019г.

Образец №5 Опис на документи -06.06.2019г.

Обявление 06.06.2019 г.

проект-на-договор-06.06.2019г.

Решение 06.06.2019 г.

Техническo задание за позиция № 1 06.06.2019 г

Техническо задание за позиция № 2 06.06.2019 г.

Документация-06.06.2019

образец № 1 заявление за участие -06.06.2019г.

образец № 4 Ценово предложение – 06.06.2019г.

Образец №2 ЕЕДОП -06.06.2019г.

Разяснения 13.06.2019 г.

Протокол № 1 – 01.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 09.07.2019 г.

протокол-№ 2-12.07.2019г.

протокол-№ 3-12.07.2019г.

Протокол № 4-12.07.2019

решение-12.07.2109г

Договор позиция № 1- 12.08.2019 г.

Договор позиция № 2 – 12.08.2019 г.

Възложена поръчка 12.08.2019 г.

Изпълнен договор позиция № 1 – 30.08.2019 г.

Изпълнен договор позиция № 2 – 30.08.2019 г.