ВВМУ-2019-0016

„ПРИДОБИВАНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО – ТИП АВТОБУС ЗА НУЖДИТЕ НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 11.12.2019 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 12.12.2019 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление 19.11.2019 г.

Решение 19.11.2019 г.

Техническа спецификация 19.11.2019 г.

Документация 19.11.2019 г.

образец-№-1-заявление-за-участие 19.11.2019 г.

образец № 2 – ЕЕДОП 19.11.2019 г.

образец-№-3-техническо-предложение 19.11.2019 г.

образец-№-4-ценово-предложение 19.11.2019 г.

Образец-№5 -Опис-на-документи 19.11.2019 г.

образец № 6 – проект на договор19.11.2019 г.

Протокол № 1 – 16.12.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения-21.01.2020 г.

протокол-2-28.01.2020г.

протокол-3-28.01.2020г.

решение-за-класиране-28.01.2020г.

обявление-за-възложена-поръчка-02.03.2020г.

Договор Лазер Д ООД – 02.03.2020 г.

Изпълнен договор 24.03.2020 г.