ВВМУ-2020-0013

„ЗАКУПУВАНЕ НА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ФИЗИКО – ХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА МОРСКАТА СРЕДА И ЛЕБЕДКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 09.04.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 10.04.2020 г.  от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление – 20.03.2020 г.

Решение – 20.03.2020 г.

Техническа спецификация – 20.03.2020 г.

проект-на-договор-20.03.2020г.

Документация-20.03.2020г.

образец № 2 – ЕЕДОП – 20.03.2020г.

образец-3-техническо-предложение-20.03.2020г.

образец-№-1-заявление-за-участие – 20.03.2020г.

образец-№-4-ценово-предложение – 20.03.2020г.

Образец-№5 -Опис-на-документи – 20.03.2020г.

Разяснение – 27.03.2020 г.

разяснения 2 – 31.03.2020г.

протокол 1 -30.04.2020г

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 08.05.2020 г.

протокол-2-15.05.2020г.

протокол-3-15.05.2020г.

решение-за-класиране-15.05.2020г.

Възложена поръчка – 06.07.2020 г.

Договор – 06.07.2020 г.

Техническа спецификация – 06.07.2020 г.

Техническо предложение – 06.07.2020 г.

Ценово предложение – 06.07.2020 г.

Изпълнен договор – 24.08.2020 г.