ВВМУ-2017-0003

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология.

Номер-АОП:    9062961 /03.04.2017г.

Състояние на процедурата: прекратена

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 11.04.2017 г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите:12.04.2017г. от 11.00ч. в гр. Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

техническа спесификация – 31.03.2017г.

обява – 31.03.2017г.

документация – 31.03.2017г.

1. Oбява- 31.03.2017 г.

2. Информация – 31.03.2017 г.

3. Образец 1 – ЕЕДОП – 31.03.2017 г.

4. Образец 2 – Техническо-предложение – 31.03.2017 г.

4.2. Приложение-1-към-Техническо-предложение – 31.03.2017 г.

5. Образец-3-Ценово-предложение – 31.03.2017 г.

6. Образец-4-Договор_проект – 31.03.2017 г.

Saobst.-prekratjvane.04.04.17