ВВМУ-2017-0004

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология.

Номер-АОП: 9062980 /04.04.2017г.

Състояние на процедурата: Отворена

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 11.04.2017 г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите:12.04.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

 

Файлове:

техническа спецификация – 04.04.2017г.

обява – 04.04.2017г.

информация към обява – 04.04.2017г.

1. Oбява 04.04.2017

2. Информация 04.04.2017

3. Образец 1 – ЕЕДОП 04.04.2017

4. Образец 2 – Техническо-предложениe- 04.04.2017

4.2. Приложение-1-към-Техническо-предложение 04.04.2017

5. Образец-3-Ценово-предложение 04.04.2017

6. Образец-4-Договор_проект 04.04.2017

Информация за публ. в профила на купувача за удълж. на срок 12.04.17г.

ОБЯВА удължаване на срока 12.04.17г.

протокол за класиране – 24.04.2017г.

ЛАБТЕХ ЕООД дог. № 1088 – плащане м. 05.2017

договор Лабтех ЕООД-26.05.2017г.

приложение 1 към договор-26.05.2017г.

приложение 2 към договор-26.05.2017г.

приложение 3 към договор-26.05.2017г.