ВВМУ-2017-0006

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на модул за поддръжка на корабната пропулсивна уредба на танкери  

Номер-АОП: 9063152 /07.04.2017г.

Състояние на процедурата: прекратена

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 18.04.2017 г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите:19.04.2017 г. от 12.00 ч. в гр. Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обява -07.04.2017г.

информация към обява – 07.04.2017г.

техническа спецификация-07.04.2017г.

3. Образец 1 – ЕЕДОП – 07.04.2017г.

4. Образец 2 – Техническо-предложение – 07.04.2017г.

4.2. Приложение-1-към-Техническо-предложение – 07.04.2017г.

5. Образец-3-Ценово-предложение – 07.04.2017г.

6. Образец-4-Договор_проект – 07.04.2017г.

Saobst.-prekratjvane.10.04.17