ВВМУ-2017-0011

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

Номер: ВВМУ-2017-0011

Номер-АОП: 9065877/03.07.2017г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 10.07.2017г.    17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 11.07.2017г. от 11.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

информация за обява-03.07.2017г.

обява-03.07.2017г.

техническа спецификация-03.07.2017г.

Titul-i-sadarjanie-03.07.2017г.

Ukazania-03.07.2017г.

образец №1-03.07.2017г.

образец № 2-03.07.2017г.

образец ЕЕДОП №3-03.07.2017г.

образец №4-03.07.2017г.

образец №5-03.07.2017г.

образец №6-03.07.2017г.

образец №7-03.07.2017г.

образец №8-03.07.2017г.

образец №9-03.07.2017г.

образец №10-03.07.2017г.

образец №11-03.07.2017г.

образец №12-03.07.2017г.

проект на договор-03.07.2017г.

информация за удължаване на срока-11.07.2017г.

обява за удължаване на срока-11.07.2017г.

Протокол 21.07.2017г

договор Енерго-Про – 25.09.2017г.

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Договор № 3052 – плащане м. 11.2017