ВВМУ-2018-0017

Доставка на LED осветителни уреди за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 

Номер-АОП: 9083133/15.11.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2018г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 27.11.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552221, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Ukazania-15.11.2018г.

информация за обява – 15.11.2018г.

образец № 1 – 15.11.2018г.

образец № 2- 15.11.2018г.

образец-№ 3 -15.11.2018г.

образец № 4 -15.11.2018г.

образец № 5 -15.11.2018г.

образец-№ 6-15.11.2018г.

образец № 7 – 15.11.2018г.

обява – 15.11.2018г.

опис на документите -15.11.2018г.

проект на договор-15.11.2018г.

ТС-осветителни-тела – 15.11.2018г.

ESPD-BG1- 15.11.2018

разяснения – 23.11.2018г.

протокол – 30.11.2018г.

Договор лед-осветление-21.12.2018г.