ВВМУ-2018-0019

Доставка на инструменти за поддръжка на казармено – жилищния фонд за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“    

Номер-АОП: 9083387/22.11.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 29.11.2018г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 30.11.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552221, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец № 1 – 22.11.2018г.

образец № 2- 22.11.2018г.

образец-№ 3 -22.11.2018г.

образец № 4 -22.11.2018г.

образец № 5 -22.11.2018г.

образец-№ 6-22.11.2018г.

образец № 7 – 22.11.2018г.

обява – 22.11.2018г.

опис на документите -22.11.2018г.

проект-за-договор-22.11.2018г.

ТС инструменти КЖФ – 22.11.2018г.

Ukazania-22.11.2018г.

ЕЕДОП- 22.11.2018

информация за обява КЖФ – 22.11.2018г.

Протокол КЖФ – 04.12.2018 г

Договор-инструменти-КЖФ-21.12.2918