ВВМУ-2019-0007

Извозване на строителни отпадъци и смесени отпадъци от строителството и събаряне  от района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Номер-АОП: 9087840/25.04.2019г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 07.05.2019г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 08.05.2019г. от 11.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Указания 25042019

Ценово предложение 25042019

Техническо предложение за извозване на строителни отпадъци 25042019

Техническа спецификация за извозване на строителни отпадъци 25042019

Проект на договор 25042019

опис на документите 25042019

Обява 25.04.2019 г.

Информация за публикувана обява 25.04.2019 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 25042019

информация за удължаване на срока 08.05.19г

Удължаване на срок 08.05.2019г

Протокол-извозванв на строителни отпадъци 17.05.2019 г.

Техническо предложение Адиан АМГ ЕООД 17.06.2019 г.

Ценово предложение – Адиан АМГ ЕООД 17.06.2019 г.

Техническа спецификация за извозване на строителни отпадъци 17.06.2019 г.

Договор Адиан АМГ ЕООД 17.06.2019 г.