ВВМУ-2019-0011

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по следните обособени позиции:

Позиция І – Мебели

Позиция ІІ – Столове

Вид на ОП: – открита процедура – чл. 20, ал. 1, т.1, б.Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 29.07.2019г. – 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 30.07.2019г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Техническа-спецификация- 24.06.2019г.

Решение-24.06.2019г.

Образец-№5-Опис-на-документи – 24.06.2019г.

Обявление-24.06.2019г.

образец на договор – 24.06.2019г.

образец № 4 – ценово предложение – 24.06.2019г.

образец № 3 – техническо предложение – 24.06.2019г.

образец № 1 – заявление за участие – 24.06.2019г.

ЕЕДОП – 24.06.2019г.

Документация – 24.06.2019г.

Разяснения 26.06.2019 г.

Разяснение № 2-01.07.2019 г.

Разяснение № 3 – 15.07.2019 г.

протокол 1 01.08.2019г.

съобщение за отваряне на ценови оферти – 09.08.2019г.-1

Протокол № 2 -26.08.2019 г.

Протокол № 3 – 26.08.2019 г.

Доклад 26.08.2019 г.

Решение 26.08.2019 г.

Обявление за възложена поръчка на позиции 1, 2 – 02.10.2019г.

договор позиция 1 – 02.10.2019г.

приложения към договор по позиция 1 – 02.10.2019г.

договор позиция 2 – 02.10.2019г.

приложения към договор по позиция 2 – 02.10.2019г.

Изпълнен договор – Обособена позиция II – 12.11.2019 г.

Приключил договор – Обособена позиция I – 21.05.2020 г.