ВВМУ-2020-0002

„Организиране храненето във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” от външен изпълнител на лица, които се осигуряват с безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки при условията на Наредба № Н-5/02.04.2015г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време”.

Вид на ОП: чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 23.01.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 23.01.2020 г. от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение откриване – 13.01.20

Техническа спецификация – хранене – 13.01.2020 г.

Заповед ОХ-1078 – 13.01.20

Покана образец – 13.01.20

Образец №1_Опис на документите – 13.01.20

Образец №2_EEDOP – 13.01.20

Образец №3_техническо – 13.01.20

Образец №4_ценово – 13.01.20

Образец №5_списък – 13.01.20

Проект договор – 13.01.20

Протокол – ДЗУ ГЛ ООД – 05.02.2020 г.

Протокол – ЗАЛИВА 47-СП АД – 05.02.2020 г.

Протокол – М ДЖИ 1 ЕООД – 05.02.2020 г.

Протокол – СМАРТ СЕЛЕКШЪН ООД – 05.02.2020 г.

Доклад – 05.02.2020 г.

Решение за класиране – 05.02.2020 г.

Договор ЗАЛИВА 47 – СП АД – 11.03.2020 г.

Възложена поръчка -11.03.2020 г.

Обявление за изпълнен договор_18.11.2021