ВВМУ-2020-0015

„ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО КИБЕРОПЕРАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Доставка на 1 брой Firewall система;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на 1 брой комплект комутатори за осигуряване на мрежова свързаност;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – Доставка на 12 броя VoIP телефонни апарати;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - Доставка на 10 броя Wireless access point;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – Доставка на 1 брой пакет комплекти оборудване по академичната програма на Cisco.

 

Вид на ОП: чл. 20, ал1, т. 1, буква „Б“ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 02.07.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 03.07.2020 г. от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ № 73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление – 28.05.2020 г.

Решение – 28.05.2020 г.

Техническа спецификация – 28.05.2020 г.

Документация – 28.05.2020 г.

Договор_проект_28.05.2020г.

Образец_1_Опис на документите_28.05.2020 г.

Образец_2_ЕЕДОП_.28.05.2020 г.

Образец_3.1_Техническо_предложение ОП1_28.05.2020г.

Образец_3.2_Техническо_предложение ОП2_28.05.2020г.

Образец_4_Ценово предложение_28.05.2020г.

Разяснение – 11.06.2020 г.

Протокол № 1 – 16.07.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 28.07.2020 г.

Протокол № 2 – 28.08.2020 г.

Протокол № 3 – 28.08.2020 г.

Доклад – 28.08.2020 г.

Решение – 28.08.2020 г.

Обявление за възложена поръчка ОП 1, 2 – 06.10.2020 г.

Договор ОП № 1 – 06.10.2020 г.

Приложения ОП № 1 – 06.10.2020 г.

Договор ОП № 2 – 06.10.2020 г.

Приложения ОП № 2 – 06.10.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 1 – 17.11.2020 г.

Изпълнен договор ОП №2 – 17.11.2020 г.