ВВМУ-2020-0016

„Доставка и изграждане на „Виртуален навигационен комплекс“ към симулационната база в катедра „Корабоводене“ към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т. 1, буква Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 09.07.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 10.07.2020 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обявление – 08.06.2020г.

решение – 08.06.2020г.

Техническа-спецификация – 08.06.2020г.

Документация – 08.06.2020г.

Договор_проект – 08.06.2020г.

Образец_1_Опис-на-документите – 08.06.2020г.

Образец_2_ЕЕДОП – 08.06.2020г.

Образец_3_Техническо_предложение – 08.06.2020г.

Образец_4_Ценово-предложение – 08.06.2020г.

Протокол № 1 – 21.07.2020 г.