ВВМУ-2016-0011

Доставка на морски системи за комуникация

Номер: ВВМУ-2016-0011

Номер-АОП: 9057108/04.10.2016г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 11.10.2016 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 12.10.2016г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3 ЗОП

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9057108

обява морски с-ми за комуникация

техническа спецификация

2. Информация

3. Образец 1 – Представяне

4. Образец 2 – Декларация чл. 54, ал. 1, т. 2 и 7

5. Образец 3 – Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5

6. Образец 4 – Техническо-предложение

6.1. Приложение 1 към Техническо предложение

6.2. Приложение 2 към Техническо предложение

6.3. Приложение 3 към Техническо предложение

7. Образец 5 – Ценово-предложение

8. Образец 6 – Декларация подизпълнител

9. Образец 7 – Списък доставки

10. Образец 8 – Проекто договор

съобщение за прекратяване-06.10.2016г.