ВВМУ-2018-0005

Строително – ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – за извършване на реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация етап 3 във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – За строително-монтажни работи на обект сграда № 4 – отоплителна централа на войскови район № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – За строително-монтажни работи на обект сграда № 15 – битов корпус във войскови район № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна /зали за спорт/

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 т.1 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 14.06.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 15.06.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обявление – 15.05.2018г.

решение – 15.05.2018г.

ТС позиция 1- 15.05.2018г.

ТС позиция 2 – 15.05.2018г.

Документация СМР 15.05.2018г.

е-ЕЕДОП – 15.05.2018г.

методически указания е-ЕЕДОП – 15.05.2018г.

образец 9 – 15.05.18г.

образец № 1 -15.05.18г.

образец № 2 -15.05.18г.

образец № 3 – 15.05.18г.

образец № 4 – 15.05.18г.

образец № 5 -15.05.18г.

образец № 6 – 15.05.18г.

образец № 7-15.05.18г.

образец № 8 -15.05.18г.

опис на документите -15.05.18г.

проект за договор -15.05.18г.

ТС позиция 3 – 15.05.2018г.

разяснение – 31.05.2018г.

raziasnenie_2_-_04.06.2018g

протокол 1 – 28.06.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 18.07.2018г.

решение за класиране – 09.08.2018г.

протокол 2 – 09.08.2018г.

протокол 3 – 09.08.2018г.

договор позиция 1 – 25.09.2018г.

договор позиция 2 – 25.09.2018г.

договор позиция 3 – 25.09.2018г.

обявление за възложена поръчка – 25.09.2018г.

изпълнен договор позиция 2 – 10.01.2019г.

Изпълнен договор позиция 3-22.02.2019г.

изпълнен-договор-позиция 1- 18.03.2019 g.