ВВМУ-2018-0008

СМР по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 1  –  за строително-монтажни работи на обект – „Навес за паркиране на автомобили“ до сграда №16 – административна, гараж, склад във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 2 – За строително-монтажни работи на обект сграда № 2 – западен учебен корпус във войскови район  № 1315 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 3 – За строително-монтажни работи на обект сграда № 9 – битов корпус във войскови район  № 1315 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 4 – За строително-монтажни работи на обект ВР №1326 – Местност „Карантината“ гр. Варна

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 т.1 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: до 16.30 ч. на 27.07.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 30.07.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец № 1 – 21.06.18г.

образец № 2 – 21.06.18г.

образец № 3 – 21.06.18г.

образец № 4 – 21.06.18г.

образец № 5 – 21.06.18г.

образец № 6 -21.06.18г.

образец № 7 -21.06.18г.

Обявление 21.06.2018г.

опис на документите -21.06.18г.

проект за договор -21.06.18г.

Решение 21.06.2018г.

Техническо задание – 1988 21.06.2018г. ПОЗИЦИЯ 1

Техническо задание – 1989 21.06.2018г. Позиция 2

Техническо задание 1990 21.2018г. Позиция 3

Техничeско задание 2004 21.06.2018г Позиция 4

Документация СМР 21.06.2018г.

е-ЕЕДОП – 21.06.2018г.

Разяснение 2 – 20.07.2018г

Разяснение 1- 20.07.2018г.

протокол 1 – 13.08.2018г.

съобщение за отваряне на ценови предложения – 04.09.2018г.

решение за класиране – 21.09.2018г.

протокол №2 – 21.09.2018г.

протокол №3 – 21.09.2018г.

съобщение до Латстрой 1 ЕООД – 16.10.2018г.

решение за класиране 2 – 06.11.2018г.

решение 3 – 13.11.2018г.

обявление за възложена поръчка – 19.11.2018г.

договор позиция 3 – 19.11.2018г.

договор позиция 4 – 19.11.2018г.

договор-позиция-1-19.12.2018г

договор-позиция-2-19.12.2018г

обявление за възложени позиции 1 и 2 – 03.01.2018г.

изпълнен договор позиция 4 – 10.01.2019г.

Изпълнен договор-позиция 1 -18.03.2019 г.

Изпълнен-договор-Панов-ЕООД-поз.-3

Изпълнен договор – позиция № 2 Вип билдингс ООД – 19.09.2019 г.