ВВМУ-2018-0016

Организиране на конференции, обучения и консултации във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02 с три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на конференции“ по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02

Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на обучения“ по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02

Обособена позиция № 3: „Консултации, свързани научните изследвания по конкретно направление, индивидуално консултиране на целевата група в техните научни изследвания“ по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 т.2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: до 17.00 ч. на 05.12.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 06.12.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: radev_radko@abv.bg

Файлове:

Договор ОП1 – 13.11.2018г

Договор ОП2 – 13.11.2018г

Договор ОП3 -13.11.2018 г

Документация 13.11.2018 г

Образци – 13.11.2018 г

обявление 13 .11.2018g

Решение 13.11.2018g

Писмени разяснения 21.11.2018 г.

удължаване на срока – 05.12.2018г.

съобщение_29.01.19

Промяна на датата за отваряне на ценови предложения-31.01.2019

прекратяване_05.02_2019

protokol_2_05.02.2019

protokol_1_05.02.2019

съобщение до обединение Знание наука и образование- 06.03.19