ВВМУ-2020-0005

ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Номер-АОП:  9095941/21.01.2020 г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 03.02.2020 г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 04.02.2020 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

ESPD-BG1- Образец № 1 – 21.01.2020 г.

Образец № 2 – 21.01.2020 г.

Образец № 3 – 21.01.2020 г.

Образец №4 – Опис на документи – 21.01.2020 г.

Информация за публикувана обява – 21.01.2020 г.

Обява – 21.01.2020 г.

Техническа спецификация 21.01.2020 г.

Проект на договор строителни материали 21.01.2020 г.

Указания – 21.01.2020 г.

Разяснение – 24.01.2020 г.

Информация за удължаване на срока – 04.02.2020 г.

Обява за удължаване на срока 04.02.2020 г.

Протокол строителни материали 10.03.2020 г.

Договор – 07.04.2020 г.

Приложение към договор – 07.04.2020 г.