ВВМУ-2020-0008

Доставка на електрическо оборудване 

Номер-АОП: 9096077/29.01.2020 г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 10.02.2020г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 11.02.2020 г. от 11.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Техническа спецификация – Ел. оборудване – 29.01.2020 г.

Информация за публикувана обява – 29.01.2020 г.

Обява – 29.01.2020 г.

Образец № 1 декларация-обява – 29.01.2020 г

Указания – 29.01.2020 г.

Проект на договор – електрическо оборудване 29.01.2020 г.

Опис на документите – Образец № 4- 29.01.2020 г.

Образец № 2 – 29.01.2020 г.

Образец № 3 – 29.01.2020 г.

Протокол ел. оборудване – 18.03.2020 г.

Договор – 07.04.2020 г.

Приложение към договор – 07.04.2020 г.