ВВМУ-2015-0012

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория“

Номер-АОП: 00909-2015-0008

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 29.10.2015г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 30.10.2015г.- 13.30ч. в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

1417778388_website-design-icon Обявление

word_icon 3. Документация

word_icon 4. Образец-1-Представяне-на-участника

word_icon 5. Образец-2-Оферта-3

word_icon 6. Образец-3-Техническо-предложение

word_icon 7. Образец-4-Ценова-оферта

word_icon 7.1. Образец-4.1-КСС

word_icon 8. Образец-5-Декларация-ЕИК

word_icon 9. Образец-6-Deklaracia-чл.-47-ал.-9

word_icon 10. Образец-7-Декларация-с-чл.-55-ал.-7

word_icon 11. Образец-8-Декларация-за-подизпълнител

word_icon 12. Образец-9-Декларация-от-подизпълнител

word_icon13. Образец-10-Декларация-за-условия-на-договор

word_icon 14. Образец-11-Проекто_договор

word_icon 15. Образец 12-Списък заети или наети лица

word_icon 16. Образец-13-Автобиография

pdf-icon разяснение хим. лаборатория -16.10.2015г.

pdf-icon Съобщение за отваряне на ценови оферти-10.11.2015г.

pdf-icon Протокол №1-хим.лаборатория

pdf-icon Протокол №2

pdf-icon Протокол №3

pdf-icon Решение за класиране-16.12.2015г.

pdf-icon МЕРК БЪЛГАРИЯ – гаранция за участие в процедура

pdf-icon договор на подизпълнител-Пролаб инструментс ЕООД

pdf-icon договор на подизпълнител-Лабтех ЕООД

pdf-icon договор на подизпълнител-ЕТ Алианс-Зафир Кулев

pdf-icon приложение №2 към договор с Мерк България ЕАД

pdf-icon Договор Мерк България ЕАД

pdf-icon приложение №1 към договор с Мерк България ЕАД

pdf-icon МЕРК – гаранция за изп. на дог. № 4421

pdf-icon МЕРК БЪЛГАРИЯ дог. 4421 – плащане м. 02.2016