ВВМУ-2015-0015

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материали активи за целите на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“

Номер-АОП: 00909-2015-0009

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 16.12.2015г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 17.12.2015г.- 10.00ч. в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon ОБЯВЛЕНИЕ

1417778388_website-design-icon РЕШЕНИЕ

word_icon Документация

word_icon Образец-1-Представяне-на-участника

word_icon Образец-2-Оферта

word_icon Образец-3-Техническо-предложение

word_icon Образец-4-Ценова-оферта

word_icon Образец-5-Декларация-ЕИК

word_icon Образец-6-Deklaracia-чл.-47-ал.-9

word_icon Образец-7-Декларация-с-чл.-55-ал.-7

word_icon Образец-8-Декларация-за-подизпълнител

word_icon Образец-9-Декларация-от-подизпълнител

word_icon Образец-10-Декларация-за-условия-на-договор

word_icon Образец 11-Проекто_договор

word_icon Образец 12 – Списък_доставки

pdf-icon протокол №1-14.01.20156г.

pdf-icon Съобщение за отваряне на ценови предложения

pdf-icon Решение 03.02.2016г.

pdf-icon Protokol 2

pdf-icon Protokol 3

pdf-icon договор Нависим

pdf-icon приложение №1 към договор

pdf-icon приложение №2 към договор

pdf-icon приложение №3 към договор

pdf-icon НАВИСИМ – гаранция за участие в процедура

pdf-icon НАВИСИМ дог. 671 – плащане м. 03.2016

pdf-icon НАВИСИМ ЕООД дог. 671 – плащане м. 06.2016

pdf-icon НАВИСИМ ЕООД дог. № 671 – 2-ро плащане м. 06.2016

pdf-icon НАВИСИМ ЕООД дог. № 671 – плащане м. 07.2016

pdf-icon НАВИСИМ ЕООД – плащане м. 08.2016

pdf-icon НАВИСИМ ЕООД – върната гаранция за изп. на дог. № 671