ВВМУ-2016-0012

Доставка на морски системи за комуникация

Номер: ВВМУ-2016-0012

Номер-АОП: 9057246/07.10.2016г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 14.10.2016 г. 16.30ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 17.10.2016г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3 ЗОП-07.10.2016 г.

обява морски системи за комуникация-07.10.2016 г.

техническа спецификация-07.10.2016 г.

2. Информация-07.10.2016 г.

3. Образец 1 – Представяне-07.10.2016 г.

4. Образец 2 – Декларация чл. 54, ал. 1, т. 2 и 7-07.10.2016 г.

5. Образец 3 – Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5-07.10.2016 г.

6. Образец 4 – Техническо-предложение-07.10.2016 г.

6.1. Приложение 1 към Техническо предложение-07.10.2016 г.

6.2. Приложение 2 към Техническо предложение-07.10.2016 г.

6.3. Приложение 3 към Техническо предложение-07.10.2016 г.

7. Образец 5 – Ценово-предложение-07.10.2016 г.

8. Образец 6 – Декларация подизпълнител-07.10.2016 г.

9. Образец 7 – Списък доставки-07.10.2016 г.

10. Образец 8 – Проекто договор-07.10.2016 г.

информация удължаване на срока-17.10.2016г.

обява за удължаване на срока-17.10.2016г.

протокол 09.11.2016г.

Приложение № 1-техническа спецификация 14.12.2016г.

Приложение №2-ценово предложение-14.12.2016г.

Приложение №3-техническо предложение-14.12.2016г.

договор Визикомп-14.12.2016г.

ВИЗИКОМП дог. № 4049 – плащане м. 12.2016