ВВМУ-2018-0022

Доставка на ВиК части за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Номер-АОП: 9083536/27.11.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2018г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 06.12.2018г. от 11.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552221, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец-№ 3 -27.11.2018г.

образец-№ 6 – 27.11.2018г.

обява В и К – 27.11.2018г.

опис на документите -27.11.2018г.

проект-за-договор – 27.11.2018г.

ТС В и К части – 27.11.2018г.

указания – 27.11.2018г.

ЕЕДОП- 27.11.2018г.

информация за обява В и К части – 27.11.2018г.

образец № 1 – 27.11.2018г.

образец № 2- 27.11.2018г.

образец № 4 -27.11.2018г.

образец № 5 -27.11.2018г.

образец № 7 – 27.11.2018г.

удължаване на срок В и К 06.12.2018г

информация за обява удължаване – 06.12.2018г.

протокол В и К – 18.12.2018г