ВВМУ-2019-0004

СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Строително – монтажни работи на обект сграда №14 – битов корпус във войскови район №1315 – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. №889/14.03.2019г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Текущ ремонт стълбище към сутерен изток, санитарни възли централен корпус обект 1315/1 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Текущ ремонт стълбище централен корпус северен вход към сутерен и помещение под централно фоае обект 1315/1 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Реновиране на кабинет 4204 в обект и коридор втори етаж обект ВР1315/7, кабинети 4205, 4212 и фоае в обект ВР1315/5 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Реновиране на кабинет 4208 и коридор втори етаж в обект ВР1315/5, във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – Реновиране на пет броя помещения и два броя санитарни възли и коридор в обект ВР1315/5 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – Авариен ремонт на козирка североизточен вход към сутерен и сграда на обект ВР1315/9 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – Вертикално планиране около обект ВР1315/15 ВР1315/1, ВР1315/2 и ВР 1315/3

 

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 т.1 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: до 16.30 ч. на 19.04.2019 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 22.04.2019 г. от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552 239,

e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

 

Файлове:

ОБЯВЛЕНИЕ 22.03.2019г.

проект договор 22.03.2019г.

РЕШЕНИЕ 22.03.2019г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 -22.03.2019

Документация-22.03.2019

образец 5 – КС за търг сграда 14- 22.03.2019 г

образец № 1 заявление за участие -22.03.2019г.

образец № 4 Ценово предложение – 22.03.2019г.

Образец №2 ЕЕДОП -22.03.2019г.

образец №3 Техническо предложение -22.03.2019г.

Образец №6

Опис на документи -22.03.2019

Разяснениe 1 04.04.2019 г.

Приложение 1 към Разяснение 1

Приложение 2 към Разяснение 1

Приложение 3 към Разяснение 1

Приложение 4 към Разяснение 1

Разяснения – 18.04.2019г.

Протокол 1 -23.04.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 07.05.2019г.

протокол 2 20.05.2019г

протокол 3 – 20.05.2019г.

протокол 4 -20.05.2019г.

Решение 20.05.2019г.

РЕШЕНИЕ 27.05.2019 г.

Възложена поръчка ЕТ АС-СТРОЙ-Янко Славчев 16.07.2019 г.

Договор ЕТ АС-СТРОЙ-Янко Славчев 16.07.2019 г.

Предложение за изпълнение – 16.07.2019

Ценово предложение – 16.07.2019

Изпълнен договор 09.12.2019 г.