ВВМУ-2019-0009

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИГОН ЗА СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА

Номер-АОП:  9088984/10.06.2019 г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 24.06.2019г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 25.06.2019г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552238, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Приложение №1_КСС_към Ценово предложение_10.06.2019

Обява 10.06.2019

Образец №3_Декларация_10.06.2019

Образец №2_Ценово предложение_10.06.2019

Образец №1_Техническо предложение_10.06.2019

Методика за оценка_10.06.2019

информация за публикувана обява 10.06.2019

Указания за участие_10.06.2019

ТС 10.06.2019

Проект на договор_10.06.2019lb

Информация-за-публикувана-обява-25.06.2019-г.

Обява за удължаване на срока25.06.2019 г.

Протокол 08.07.2019

Договор-Екип 5 ООД 30.07.2019 г.