ВВМУ-2019-0014

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег.№ 2338/26.06.2019 г.

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „Б“ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 17.00 ч. на 22.10.2019 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 23.10.2019 г от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление – 12.09.2019 г.

Решение – 12.09.2019 г.

Техническа спецификация – 12.09.2019 г.

Документация – 12.09.2019 г.

Образец № 1 – Опис-на-документите – 12.09.2019 г.

Образец № 2 – ЕЕДОП – 12.09.2019 г.

Образец № 3 – техническо предложение – 12.09.2019 г.

Образец № 4 – ценово предложение – 12.09.2019 г.

Образец № 5 – списък услуги – 12.09.2019 г.

Проект-на-договор – 12.09.2019 г.

Протокол № 1 – 06.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 14.11.2019 г.

Протокол № 2- 19.12.2019 г.

Протокол № 3 – 19.12.2019 г.

Доклад – 19.12.2019 г.

Решение – 19.12.2019 г.

Договор ЧЕЗ Трейд България ЕАД -22.01.2020 г.

Възложена поръчка – 22.01.2020 г.

Обявление за приключен договор – 11.04.2022г.