ВВМУ-2020-0014

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО КИБЕРОПЕРАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №1 – Доставка на 1 брой система за управление на компютърни симулации и съхранение на данни;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на 13 броя работни станции – тип 1;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №3 – Доставка на 50 броя работни станции – тип 2;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №4 - Доставка на 12 броя работни станции – тип 3;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №5 – Доставка на 10 броя работни станции – тип 4;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №6 - Доставка на 6 броя работни станции – тип 5;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 – Доставка на 3 броя мобилни работни станции;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 - Доставка на 1 брой интерактивен киоск;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №9 – Доставка на 2 броя мултифункционално устройство – тип 1;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №10 – Доставка на 1 брой мултифункционално устройство – тип 2.

Вид на ОП: чл. 20, ал1, т. 1, буква „Б“ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 04.05.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 05.05.2020 г. от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ № 73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление_01.04.2020 г.

Решение_01.04.2020 г.

Документация_01.04.2020 г.

Образец_1_Опис на документите_01.04.2020 г.

Образец_2_ЕЕДОП_01.04.2020 г.

Образец_3.1_Техническо_предложение ОП1_01.04.2020 г.

Образец_3.2_Техническо_предложение ОП2_01.04.2020 г.

Образец_3.3_Техническо_предложение ОП3_01.04.2020 г.

Образец_4_Ценово предложение_01.03.2020 г.

Техническа спецификация_01.04.2020 г.

Договор_проект_01.04.2020 г.

Съобщение_удължаване_срок_23.04.20

Решение изменение – 27.04.2020 г.

Протокол-1 – 18.06.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 26.06.2020г.

Протокол № 2 – 21.07.2020 г.

Протокол № 3 – 21.07.2020 г.

Доклад – 21.07.2020 г.

Решение – 21.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка на позиции № 1,2,3 – 02.09.2020 г.

Договор ОП № 1 – 02.09.2020 г.

Приложения ОП № 1 – 02.09.2020 г.

Договор ОП № 2 – 02.09.2020 г.

Приложения ОП № 2 – 02.09.2020 г.

Договор ОП № 3 – 02.09.2020 г.

Приложения ОП № 3 – 02.09.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 1 – 12.10.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 2 Лирекс БГ ООД-17.11.2020г.

Изпълнен договор ОП № 3 – 09.12.2020 г.