ВВМУ-2018-0010

Предпечат и печатни услуги

Номер-АОП: 9079049/30.07.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 06.08.2018г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 07.08.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: radev_radko@abv.bgnaval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец № 1 – 30.07.2018г.

образец № 2 – 30.07.2018г.

образец № 3 – 30.07.2018г.

образец № 4 – 30.07.2018г.

образец № 5 – 30.07.2018г.

образец № 6 – 30.07.2018г.

образец № 7 – 30.07.2018г.

образец № 8 dog- 30.07.2018

образец № 9 – 30.07.2018г.

образец № 10 – 30.07.2018г.

образец № 11 – 30.07.2018г.

образец № 12 – 30.07.2018г.

обява – 30.07.2018г.

опис на документите – 30.07.2018г.

техническа спецификация – 30.07.2018г.

указания – 30.07.2018г.

ЕЕДОП – 30.07.2018г.

методически указания е-ЕЕДОП – 30.07.2018г.

разяснения – 03.08.2018г.

Протокол 3037_22.08.2018

договор – 27.09.2018г.

приложение 1 към договор – 27.09.2018г.

приложение 2 към договор – 27.09.2018г.

приложение 3 към договор – 27.09.2018г.