ВВМУ-2018-0012

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т.1буква Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 03.10.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 04.10.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

ESPD-BG1(1)образец 3-30.082018г.

Документация-30.08.2018г.

образец 1-30.08.2018г.

образец 2-30.08.2018г.

образец 4-30.08.2018г.

образец 5-30.08.2018г.

образец 6-30.08.2018г.

образец 7-30.08.2018г.

Обявление 30.08.2018г.

проект на договор 30.08.2018г.

Решение 30.08.2018г.

Техническа спецификация 30.08.2018г.

съобщение-за-спиране

Прекратяване 09.11.18г

Решение за прекратяване 09.11.2018г.