ВВМУ-2019-0005

Организиране на конференции, обучения и консултации във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02 с три обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на конференции“ по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02

Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на обучения“ по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02

Обособена позиция №3: „Консултации, свързани научните изследвания по конкретно направление, индивидуално консултиране на целевата група в техните научни изследвания“ по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 т. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: до 17.00 ч. на 24.04.2019 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 07.05.2019 г. от 10.00ч. в гр. Варна,

ул.“Васил Друмев“ № 73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: radev_radko@abv.bg

Файлове:

Решение 03.04.2019 г.

Обявление 03.04.2019 г.

Договор ОП1 – 03 04 2019г

Договор ОП2 – 03. 04. 2019г

Договор ОП3 -03. 04. 2019 г

Образци – 03. 04. 2019 г

Документация 03.04.2019

решение за одобряване на обявление за изменение – 04.04.2019 г

Писмени_разяснения_11.04.2019 g

Протокол 1-23.05.2019 г

съобщение 06.06.2019 г.

Protokol 2 06.06.2019 g

Протокол 3-11.06.2019 г

Protokol 4-24.06.2019 g.

Решение за определяне на изпълнител – 01.07. 2019 г.

Договор ОП1

Преводни нареждане ОП1

Техн. предложение ОП1

Техн. спецификация ОП1

Ценово предложение ОП1

Договор ОП2

Касов ордер ОП2

Техническа спецификация ОП2

Техническо предложение ОП2

Ценово предложение ОП2

Договор ОП3

Касов ордер ОП3

Техническа спецификация ОП3

Техническо предложение ОП3

Ценово предложение ОП3

Обявление за възложена поръчка

Потвърждение вписване РОП

Обявление за приключване на договор – ОП 1 – 13.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор ОП 2 -13.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор ОП 3 – 01.03.2021 г.