ВВМУ-2020-0003

„Разработване, внедряване и поддръжка на програмна система за управление на учебния процес във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т. 1, буква Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 13.07.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 14.07.2020 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обявление – 09.06.2020г.

решение – 09.06.2020г.

техническа спецификация – 1 част – 09.06.2020г.

техническа спецификация – 2 част – 09.06.2020г.

документация ВВМУ-09.06.2020г.

проект на договор – 09.06.2020г.

Образец-№1-Опис-на-документи – 09.06.2020г.

ЕЕДОП – Образец №2 – 09.06.2020г.

Образец №3 техническо предложение – 09.06.2020г.

Образец №4 ценово предложение – 09.06.2020г.

Разяснение – 12.06.2020 г.

Протокол № 1 – 22.07.2020 г.

Съобщение-за-отваряне-на-ценови-предложения-14.10.2020г.

Протокол № 2 – 26.10.2020 г.

Протокол № 3 – 26.10.2020 г.

Доклад – 26.10.2020 г.

Решение-за-класиране-26.10.2020г.

Договор ДЗЗД Обединение АМЕПРО 09.12.2020 г.

Приложения към договор ДЗЗД Обединение АМЕПРО 09.12.2020 г.

Възложена поръчка – 09.12.2020 г.

обявление за приключен договор – 17.01.2022г.