ВВМУ-2020-0010

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №1 – Доставка на 37 броя компютърни конфигурации – тип 1;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на 52 броя компютърни конфигурации – тип 2;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №3 – Доставка на 30 броя компютърни конфигурации – тип 3;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №4 - Доставка на 51 броя компютърни конфигурации – тип 4;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №5 – Доставка на 20 броя компютърни конфигурации – тип 5;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №6 - Доставка на 1 брой професионална работна станция;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 – Доставка на 2 броя преносими компютри – тип 1;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 - Доставка на 2 броя преносими компютри – тип 2;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №9 – Доставка на 2 броя монитори;
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ №10 – Доставка на 1 брой таблет;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 – Доставка на 3 броя TEMPEST SDIP-27 Level C сертифицирано компютърно оборудване.

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „Б“ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 15.04.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 16.04.2020 г. от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ № 73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление -16.03.2020 г.

Решение – 16.03.2020 г.

Техническа спецификация – 16.03.2020 г.

Договор_проект_16.03.20

Документация_16.03.20

Образец_1_Опис на документите_16.03.20

Образец_2_ЕЕДОП_16.03.20

Образец_3.1_Техническо_предложение ОП1_16.03.20

Образец_3.2_Техническо_предложение ОП2_16.03.20

Образец_3.3_Техническо_предложение ОП3_16.03.20

Образец_3.4_Техническо_предложение ОП4_16.03.20

Образец_3.5_Техническо_предложение ОП5_16.03.20

Образец_4_Ценово предложение_16.03.20

Съобщение за промяна – 15.04.2020 г.

Решение изменение комп.техника – 27.04.2020 г.

Протокол № 1 – 12.06.2020 г

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 23.06.2020г.

Протокол № 2 – 15.07.2020 г.

Протокол № 3 – 15.07.2020 г.

Доклад – 15.07.2020 г.

Решение – 15.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка на позиции № 1,2,3,4,5 – 02.09.2020 г.

Договор ОП № 1 – 02.09.2020 г.

Приложения ОП № 1 – 02.09.2020 г.

Договор ОП № 2 – 02.09.2020 г.

Приложения ОП № 2 – 02.09.2020 г.

Договор ОП № 3 – 02.09.2020 г.

Приложения ОП № 3 – 02.09.2020 г.

Договор ОП № 4 – 02.09.2020 г.

Приложения ОП № 4 – 02.09.2020 г.

Договор ОП № 5 – 02.09.2020 г.

Приложения ОП № 5 – 02.09.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 3 – 12.10.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 5 – 13.10.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 2 Стемо ООД- 17.11.2020.

Изпълнен договор ОП № 1 – 09.12.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 4 – 18.12.2020 г.