ВВМУ-2019-0003

СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Строително – монтажни  работи  на обект сграда №11 – „Учебно-спортен комплекс“ във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГР. ВАРНА.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Ремонт на структурна фасада – изток ВР 1315/5 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Подмяна на фасадна дограма и вътрешни врати във ВР1315/26 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Ремонт на съществуващи санитарни помещения във  ВР1315/26 във във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.

 

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 т.1 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: до 17.00 ч. на 27.03.2019 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 28.03.2019 г. от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552 239,

e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Документация 06.03.2019 g.

Методика за оценка 06.03.2019г.

образец №6 Количествена сметка басейн 06.03.2019 г.

образец-№-1-оферта 06.03.2019 г.

образец-№-4-Техническо предложение 06.03.2019 г.

образец-№-5 -Ценово предложение 06.03.2019 г.

Образец №2 ЕЕДОП06.03.2019 г.

Образец №3 06.03.2019

Образец №7-Опис на документи 06.03.2019 г.

Обявление 06.03.2019 г.

проект за договор 06.03.2019 г.

Решение 06.03.2019 г.

Техническа спецификация 06.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ 1 – 01.04.2019г

Съобщение за отваряне на ценови предложения 12.04.2019г.

Протокол 2 – 22.04.2019г.019г.

Протокол 3 -22.04.2 

Решение 22.04.2019г

договор 28.05.19г

КСС 28.0519г-1

техн.предложение -28.05.19г.

ценово предложение 28.05.19г

Възложена поръчка 28.05.2019 г.

Изпълнен договор 25.11.2019 г.