ВВМУ-2020-0001

СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ  ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 1  – Строително-монтажни работи по„ Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус -сграда № 9 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 2 –   Строително-монтажни работи по      „Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени“ – спортен комплекс сграда №11 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 3 -   Строително-монтажни работи по„ Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус -сграда № 14 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 4 – Строително-монтажни работи по „Ремонт на част от сутерен“- централен корпус – сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 5 – Строително-монтажни работи по„ Ремонт на учебен кабинет № 2312“ – Източен учебен корпус – сграда №3 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 6 – Подмяна на ел.табла – ГРТ в централен учебен корпус сграда № 1, ГРТ и външна касета – шкаф кабелен на спортен комплекс сграда № 11, ГРТ  на Планетариум сграда №26 и външни касети-шкаф кабелен на сгради № 9, №14, №15 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – Строително-монтажни работи по„ Ремонт на учебен кабинет № 2222“ – Източен учебен корпус – сграда №3 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – Строително-монтажни работи по„ Ремонт на учебен кабинет и лаборатория по „Хидроакустика“ – централен учебен корпус – сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 9 – Строително-монтажни работи по „Ремонт на перално помещение“ – битов корпус – сграда №14 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 10 – Строително-монтажни работи по„ Ремонт на 4 четири броя санитарни възли“ – централен учебен корпус-сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 –  Строително-монтажни работи по„ Доставка и монтаж на стенни ограждащи пенополиуретанови сандвич – панели“ към сграда № 16 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

 

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 05.02.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 06.02.2020 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление – 13.01.2020 г.

Решение – 13.01.2020 г.

Техническа спецификация – Позиция № 1 – 13.01.2020 г.

Техническа спецификация – Позиция № 2 – 13.01.2020 г.

Техническа спецификация – Позиция № 3 – 13.01.2020 г.

Техническа спецификация – Позиция № 4 – 13.01.2020 г.

Документация-13.01.2020

ОБРАЗЕЦ 5 – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 13.01.2020

ОБРАЗЕЦ 5 -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 13.01.2020

ОБРАЗЕЦ 5 – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 13.01.2020

ОБРАЗЕЦ 5 – ОП 4 13.01.2020

образец № 1 заявление за участие -13.01.2020г.

образец № 3 Техническо предложение – 13.01.2020г.

образец № 4 Ценово предложение – 13.01.2020г.

Образец № 6 Опис на документи -13.01.2020г.

Образец №2 ЕЕДОП -13.01.2020г.

проект договор 13.01.2020г.

Разяснение – 17.01.2020 г.

Разяснение № 2 – 20.01.2020 г.

Разяснение № 3 – 20.01.2020 г.

Разяснение № 4 – 22.01.2020 г.

Разяснение № 5 – 24.01.2020 г.

Разяснение № 6 – 31.01.2020 г.

Разяснение № 7 -03.02.2020 г.

Протокол № 1 – 17.02.2020

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 25.02.2020 г.

Протокол № 2 – 11.03.2020 г.

Протокол № 3 – 11.03.2020 г.

Решение – 11.03.2020 г.

съобщение-за-промяна-на-срокове-за-сключване-на-договори-21.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка – поз. 1,2,3,4 -28.05.2020 г.

Договор Поз. № 1 – 28.05.2020 г.

Количествено-стойностна сметка Поз. № 1 – 28.05.2020 г.

Техническа спецификация Поз. № 1 -28.05.2020 г.

Техническо предложение Поз. № 1 – 28.05.2020 г.

Ценово предложение Поз. № 1 – 28.05.2020 г.

Договор Поз. № 2 – 28.05.2020 г.

Количествено-стойностна сметка Поз. № 2 -28.05.2020 г.

Техническа спецификация Поз. № 2 – 28.05.2020 г.

Техническо предложение Поз. 2 – 28.05.2020 г.

Ценово предложение Поз. № 2 – 28.05.2020 г.

Договор Поз. № 3 -28.05.2020 г.

Количествено-стойностна сметка Поз. № 3 – 28.05.2020 г.

Техническа спецификация Поз № 3 – 28.05.2020 г.

Техническо предложение Поз. № 3 – 28.05.2020 г.

Ценово предложение Поз. № 3 – 28.05.2020 г.

Договор Поз. № 4 – 28.05.2020 г.

Количествено-стойностна сметка Поз. № 4 – 28.05.2020 г.

Техническа спецификация Поз. № 4 – 28.05.2020г.

Техническо предложение Поз. № 4 – 28.05.2020 г.

Ценово предложение Поз. 4 – 28.05.2020 г.

Изпълнен договор ОП 2 – 28.07.2020 г

Изпълнен договор ОП 3 – 28.07.2020 г

Изпълнен договор ОП 1 – 04.08.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 4 – 02.10.2020 г.