ВВМУ-2016-0015

СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ  ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

„Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на курсантски корпус, студентско общежитие и спортен комплекс, находящ се на територията на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

„Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по позиция 1“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 23.01.2017г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 24.01.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение-21.12.16 г.

Обявление-21.12.16 г.

Документация СМР-21.12.2016г.

техническа спецификация-позиция 1-21.12.16 г.

техническа спецификация-позиция 2-21.12.16 г.

КСС парно-21.12.16 г.

образец № 1-21.12.16 г.

образец № 2-21.12.16 г.

образец № 3-21.12.16 г.

образец № 4-21.12.16 г.

образец № 5-21.12.16 г.

образец № 7-21.12.16 г.

образец № 8-21.12.16 г.

ОБРАЗЕЦ №9-21.12.16 г.

образец №10-21.12.16 г.

образец ЕЕДОП-21.12.16 г.

опис на документите-21.12.16 г.

проект за договор-21.12.16 г.

Разяснения-12.01.2017г.

разяснения-20.01.2017г.

протокол №1-02.03.2017г.

съобщение за отваряне на ценови предложения – 22.03.2017г.

решение – 31.03.2017г.

протокол №2 – 31.03.2017г.

протокол №3 – 31.03.2017г.

решение за прекратяване – 18.05.2017г.

съобщение до Булпро ЕООД-23.05.2017г.

договор Екип 5 -07.06.2017

съобщение до СП-енергоремонтстрой ЕООД-13.06.2017г.

ЕКИП 5 ЕООД Договор № 1648 – плащане м. 07.2017

ЕКИП 5 ЕООД Договор № 1648 – плащане м. 08.2017

ЕКИП 5 ЕООД Договор № 1648 – плащане м. 09.2017

ЕКИП 5 ЕООД Договор № 1648 – плащане м. 10.2017

Изпълнен договор Екип 5 – 21.12.2017г.

ХИДРОРЕМОНТ – ИГ ООД -гаранция за изпълнение – дог. 

Възложена поръчка 30.06.2017 г.

Възложена поръчка 07.06.2017 г.